E3etaeh Tenikhe Aeoaaeiae

A oti i Karavo Osi a TO to sy EipiSio , ovo tote va XsiTOUpy aEi to av a va yivsi eXey o 9 ooov e ei yivsi EYKaTaoraff . j Oi repoEiSoreoi oEi repsreEi va ivow KaOaps Kai as KaX KaTdoTaw moTE o resXaT va ti Siapa Ei KaOapa. Eav vredp si XdOo repop a s to av a , XsiTo pYia repsresi va oTa aTdsi a iom Kai va SiopOmvsTai to XdOo repiv oreoiaS reoTE dXX p a . j EyKaTdoTao , srarpore EXsy o po riva reopsi va yivsrai ovo areo s o CTioSoT iva aro a . j Tia o vs repooraoia areo mTid , repsresi oi ao...